Coronavirus

Mask

A collection of videos and poster resources to help you stay informed and share important messages.

အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်) COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များကို...

Read More