COVID-19 မျိုးရိုးဗီဇသစ် အိုမိုင်ခရွန် မျိုးကွဲ(Omicron) အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ( February 2022)

COVID-19 မျိုးရိုးဗီဇသစ် အိုမိုင်ခရွန် မျိုးကွဲ(Omicron) အကြောင်းသိကောင်းစရာများ ( February 2022)

COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာလိုက်နာရန် –https://moh.nugmyanmar.org/coronavirus/

လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/

Ministry of Health,

National Unity Government.

 Published on: 20 February 2022
Last Updated: 20 February 2022