စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို အခမဲ့ (အခမဲ့) တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်

စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို အခမဲ့ (အခမဲ့) တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်

👉 အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှု

တယ်လီကျန်းမာ ဆေးခန်း (MOH)

https://facebook.com/telehealthmm

👉 အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှု

တိုင်ပင်ဖော် ဝန်ဆောင်မှု (MOWYCA)

https://facebook.com/taingpinphaw

👉 အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှု

Mind Healers -စိတ်ခွန်အားပေးသူများ (MOHADM)
https://facebook.com/MindHealersMM

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 14 April 2022
Last Updated: 14 April 2022