အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

အိုမိုင်ခရွန် (Omicron) မျိုးကွဲအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရန် Mask ကို စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ခြင်း (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

COVID-19 ကျန်းမာရေးပညာပေးအချက်အလက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း လေ့လာလိုက်နာရန် –https://moh.nugmyanmar.org/coronavirus/

လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/

Ministry of Health,

National Unity Government.

Published on: 16 February 2022
Last Updated: 16 February 2022