ရေကြီးရေလျှံခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ပြည်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြုံပြုချက်များ (August 2022)

ရေကြီးရေလျှံခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွက် ပြည်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြုံပြုချက်များ (August 2022)

Ministry of Health,

National Unity Government.

To Download Poster : Click Here

Published on: 18 August 2022
Last Updated: 18 August 2022