ကြားကာလ ချင်းအမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ကြားကာလ ချင်းအမျိုးသားအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပူးတွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်

To Download PDF

Click Here

Ministry of Health,

National Unity Government.

  Published on: 2 June 2022
Last Updated: 2 June 2022