ရာသီလာခါနီး အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်များ Premenstrual Syndrome (PMS)

ရာသီလာခါနီး အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်များ Premenstrual Syndrome (PMS)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Published on: 24 November 2022
Last Updated: 24 November 2022