ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကျန်းမာရေးအကြောင်း၊ကလေးမွေးဖွားစဉ်စောင့်ရှောက်မှုအကြောင်း၊မွေးဖွားပြီးမိခင် စောင့်ရှောက်မှုအကြောင်း သိကောင်းစရာများ

ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကျန်းမာရေးအကြောင်း၊ကလေးမွေးဖွားစဉ်စောင့်ရှောက်မှုအကြောင်း၊မွေးဖွားပြီးမိခင် စောင့်ရှောက်မှုအကြောင်း သိကောင်းစရာများ။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁