ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၁၂/၂၀၂၁)

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၁၂/၂၀၂၁) ၊

Click here to download pdf file >> https://moh.nugmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/11/NUG-MOH-Announcement_Kalay-Medics-17-11-2021.pdf

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၇ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၁