ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၂၁)

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၂၁)။

Click here to download pdf file (152KB) >> https://moh.nugmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/11/NUG-MOH-Announcement_Kayah-22-11-2021.pdf

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၁