ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၁၄/၂၀၂၁)

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၁၄/၂၀၂၁)၊

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၉ ဒီဇင်ဘာ၂၀၂၁