အပူလောင်ပါက ရှေးဦးလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်များ

အပူလောင်ပါက ရှေးဦးလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်များ။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁