ကာကွယ်ဆေးထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲမှု လက်စွဲစာအုပ်

ကာကွယ်ဆေးထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲမှု လက်စွဲစာအုပ်။

click here to download pdf file (28 MB) >> https://moh.nugmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/11/CCKP-Guideline_NUGMOH_OCT21.pdf

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၂၁