ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၂ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၂ ဂျုလိုင်၂၀၂၁