ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပြင်ပလူနာကုသနည်

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပြင်ပလူနာကုသနည်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ အပိုင်း -၁ https://youtu.be/XQjXr9PJeIk

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပြင်ပလူနာကုသနည်း အကြောင်းသိကောင်းစရာ အပိုင်း-၂ https://youtu.be/lDYQ73_ztf8

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပြင်ပလူနာကုသနည်း အကြောင်းသိကောင်းစရာ အပိုင်း-၃ https://youtu.be/irgjtknvpLU

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၇ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၇ ဂျုလိုင်၂၀၂၁