ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအဖွဲ့ Covid-19 Task Force (CTF) ၏ထုတ်ပြန်ချက်

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၂ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၂ ဂျုလိုင်၂၀၂၁