အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ (NHC) COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအဖွဲ့ (CTF) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ၂/၂၀၂၁

အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ

COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအဖွဲ့ (CTF) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ၂/၂၀၂၁

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆) ရက် လုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁