လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ အသက်ရှူခွင့်ရှိတယ်

လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ အသက်ရှူခွင့်ရှိတယ်

ပုံ Download Link:
https://www.mediafire.com/…/eaqwb4rn…/RtBreathe.jpg/file

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၄ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၄ ဂျုလိုင်၂၀၂၁