ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၂)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကောင်စီ

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၂)

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၈) ရက်

Click here to download Myanmar Version

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂