အရိုးကျိုးလူနာအားရှေးဦးပြုစုခြင်း

အရိုးကျိုးလူနာအားရှေးဦးပြုစုခြင်း။

click here to download poster >>> https://moh.nugmyanmar.org/wp-content/uploads/2021/10/Fracture-mx.zip

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁