ကိုဗစ်ရောဂါသံသဖြင့် သေဆုံးသောလူနာများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လမ်းညွှန်ချက် (ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်)

ကိုဗစ်ရောဂါသံသဖြင့် သေဆုံးသောလူနာများကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လမ်းညွှန်ချက်

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၈ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၈ ဂျုလိုင်၂၀၂၁