“အပူဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ရသော ရောဂါများ (Version 1.0 – 2023)”

အပူဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ရသော ရောဂါများ (Version 1.0 – 2023): Download PDF File (569 KB)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Published on: February 18, 2024
Last updated: February 18, 2024