စိတ်ကျန်းမာရေးပိုစတာ

စိတ်ကျန်းမာရေးတွင် လူသားတိုင်း၏ ခံစားချက်ဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုရေးရာ ကျန်းမာရေးတို့ ပါဝင်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် စောင့်ရှောက်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၅ ဇွန် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၅ ဇွန် ၂၀၂၁