သားဖွားသင်တန်းသူများအတွက် ပညာရေး အစီအစဉ်

Program

Date: 16/10/21 (Saturday)

Time: 20:00 – 21:30 (Myanmar Time)

Topics: Health Education – Topics that should be covered in antenatal classes

The lecture will be live on Myanmar Midwifery Education Facebook group. If you are not group member you can request to join and answer three questions carefully.

Zoom ပေါ်မှ တက်ရောက် လေ့လာလိုသူများ အနေဖြင့် Meeting ID နှင့် Passcode ကို Group ပေါ် ရှိ Announcements/Featured Section တွင် တင်ထားသော "Lectures on MMEG" Post မှ ရယူနိုင်ပါသည်။

ယခု NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စီစဉ်သည့် Teaching Program များအတွက် မည်သူ့ထံမှ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်း မရှိပါ။

Published on: 16 October 2021
Last Updated: 16 October 2021