အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁/၂၀၂၁)

အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁/၂၀၂၁)

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်

အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၆ သြဂုတ်လ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၆ သြဂုတ် ၂၀၂၁