အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တစ်နှစ်တာဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရွှေပုံက ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း (ဧပြီလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တစ်နှစ်တာဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရွှေပုံက ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း ၊

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ... ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၂