မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျဥ်းထောင်များနှင့် အချုပ်ခန်းများအတွက် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက် (July 2021)

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကျဥ်းထောင်များနှင့် အချုပ်ခန်းများအတွက် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက် (July 2021)

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၉ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၉ ဂျုလိုင်၂၀၂၁