သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၂၁)

ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၂၁)
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်

အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ

Click here to download Mmr Version

Click here to download Eng Version

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

 ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁