တန်းတူရေး၏အယူအဆ

ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမြန်မာနိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေးခွဲဝေစောင့်ရှောက်မှုသည်လူဦးရေပမာဏပေါ်အခြေခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘတ်ဂျက်သည်ချင်းပြည်နယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရန်ကုန်မြို့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားပြီး၊ အတိတ်ကာလကအဘယ်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရကြောင်းကိုနားလည်နိုင်သည်။ သို့သော်အချက်အလက်များကိုအနီးကပ်လေ့လာကြည့်ပါကချင်းပြည်နယ်၏ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်သည်ရန်ကုန်ထက်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ချင်းပြည်နယ်တွင်မွေးကင်းစကလေးငယ်သေဆုံးမှုနှုန်းသည်ရန်ကုန်မြို့ရှိသာယာဝပြောသည့်ဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသည်။ သို့ဆိုလျှင်ချင်းပြည်နယ်ရှိဤကဏ္အတွက်ဘတ်ဂျက်နှင့်အရင်းအမြစ်အချို့ကိုခွဲဝေချထားပေးသင့်သည်။

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ ၁၇ မေ ၂၀၂၁

နောက်ဆုံမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ ၁၇ မေ ၂၀၂၁