အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂) နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ (ဧပြီ ၂၀၂၁ – ဧပြီ ၂၀၂၃) – Two-Year Activities by the Ministry of Health National Unity Government of Myanmar (April 2021 – April 2023)

PDF File with Myanmar Language (33.3 MB)Download Here

PDF File with English Language (32.5 MB)Download Here


In English