လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ၏ နောက်ဆက်တွဲကြေညာချက် (၇-၁၀-၂၀၂၂)

Updated information about Ethics Review Committee, MOH, NUG (7th Oct 2022)

  • A research proposal submitted for ethical review is subject to 50 USD or 100,000 Myanmar Kyats as a processing fee.
  • Once the study is completed, the principal investigator of the research must submit the soft copy of the study report or publication to the ERC (MOH, NUG). ([email protected])

လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီ၏ နောက်ဆက်တွဲကြေညာချက် (၇-၁၀-၂၀၂၂)

  • လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီသို့ သုတေသန အဆိုပြုလွှာ တင်ပြသောအခါ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် US Dollars ၅၀ (သို့မဟုတ်) မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ကို ပေးသွင်းရပါမည်။
  • သုတေသနလုပ်ငန်းပြီးစီးပါက သုတေသနတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာ (Report) (သို့မဟုတ်) သုတေသနစာတမ်းကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လူပုဂ္ဂိုလ် များအပေါ် သုတေသနဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီသို့ Email ဖြင့် ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ([email protected])

Click here to download pdf file

Click here to download document file

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

Published on: 7 October 2022
Last Updated: 7 October 2022