ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးနိုင်ရန် အပြင်သွားတိုင်း Mask တပ်ပါ။

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးနိုင်ရန် အပြင်သွားတိုင်း Mask တပ်ပါ။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ

ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၁၁ ဂျုလိုင် ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၁၁ ဂျုလိုင်၂၀၂၁