Poster about Lead Poisoning ( ခဲဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ် ပိုစတာများ)(October, 2022) 

ခဲဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ် ပိုစတာများ (အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်) 

(၁) ခဲဓာတ်သည် အဆိပ်
(၂) ခဲဓာတ်ပါဝင်သော အိမ်သုတ်ဆေးများကို ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည့် နိုင်ငံများ
(၃)  ခဲဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ
(၄) ခဲဓာတ်နှင့် ထိတွေ့မှုအန္တရာယ် မရှိစေရန် မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်ပါ
(၅) ခဲဓာတ်နှင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်နိုင်သော ရင်းမြစ်များ
(၆) ခဲဓာတ်ပါဝင်သော အိမ်သုတ်ဆေးများကို တားမြစ်ပါ
(၇) ခဲဓာတ်နှင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အခြေအနေများ
(၈) ခဲဆိပ်သင့်မှု အန္တရာယ်များ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခဲဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ရက်သတ္တပတ်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
International Lead Poisoning Prevention Week 2022 (23-29 October 2022)

#ခဲဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ်မရှိစေရ
#SayNoToLeadPoisoning

Source:
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2022

Ministry of Health,

National Unity Government.

 Published on: 31 October 2022
Last Updated: 31 October 2022