မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ (၂၀၂၃ ခုနှစ်) – Forensic Medicine Guidelines (2023)

၁။ လတ်တလော ကာမစပ်ယှက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ပတ်သက်သည့် စစ်ဆေးရေးသားရမည့် အချက်များ (Medico-legal Examination of Victim of Rape) Download Here (259 KB) ၂။ မှုခင်းကိစ္စများ စစ်ဆေးရာတွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည့် အချက်များနှင့် မှုခင်းဆေးစာ ရေးသားခြင်း Download …

မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ (၂၀၂၃ ခုနှစ်) – Forensic Medicine Guidelines (2023) Read More »